Skip to main content

Aansprakelijkheid en eigen risico:

De organisatie van het Bites&Beats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van of aan uw goederen. Het verblijf op het evenement geschiedt derhalve op geheel eigen risico.
Tevens aanvaardt de organisatie van het Bites&Beats geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade of letsel aan uzelf of uw medebezoekers. Wanneer men besluit om zich niet aan de regels te houden, zijn wij genoodzaakt om u van het evenemententerrein te verwijderen of zaken in beslag te nemen. 

Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie. Deze zijn te herkennen aan hun blauwe met witte shirts met Crew erop. 

Samengevat:

 • Het betreden van het festivalterrein en deelnemen aan activiteiten is op eigen risico van de bezoeker. 
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiele schade, die bezoekers van het feest kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten 
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt bijvoorbeeld ook aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien. 
 • Bezoekers moeten zich op verzoek kunnen legitimeren. 
 • Bezoekers welke dronken of onder invloed van drugs zijn wordt de toegang geweigerd. 
 • Bezoekers dienen zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/ of beveiliging. De organisatie kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, personen de toegang weigeren of verwijderen van het evenemententerrein. 
 • Geweld, agressie en vernielingen worden niet getolereerd. Bij iedere uiting hiervan zal aangifte worden gedaan. 
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. 
 • Er geldt een zerotolerance beleid ten aanzien van drugs: bezit of gebruik ervan wordt niet getolereerd. 
 • Het meebrengen van glaswerk en of eigen consumpties op het festivalterrein is uitdrukkelijk verboden. 
 • Bezoekers staan toe dat er foto’s genomen worden en geven toestemming tot het publiceren ervan, in welke vorm dan ook. 
 • Bij het betreden van het festivalterrein gaat men akkoord met deze regels. 

Niet toegestaan: 

 • glas, flessen of eigen drank 
 • wapens 
 • alcohol<18 
 • drugs 
 • geweld 
 • lachgas 
 • clubkleding 
 • verboden te flyeren
 • wildplassen = boete 

Gedrag:
Wees galant, geduldig en help de minder valide medemens. Neem je goede humeur mee en houd de sfeer ontspannen en gezellig, zoals het in alle voorgaande edities ook gebeurde. We willen allemaal een schoon evenement, deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken. 

Niet doen:
Discrimineren, schelden, dreigen, veroordelen, uitdagen van andere bezoekers, samenscholing buiten het festivalterrein, seksuele intimidatie, gooien van dranken, vechten, vuur maken, klimmen in bomen of objecten, wildplassen, stelen, vandalisme, drugs dealen en/of verkopen, rijwielen stallen naast of tegen de hekken, het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding en/of clubtenues, het houden van demonstraties, het plegen van overige strafbare feiten, openbare dronkenschap (of het vermoeden ervan) en racistisch gedrag. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie. 

Zero tolerance drugsbeleid
Bites&Beats is een familie evenement en daarmee drugsvrij en hanteert dus een zerotolerance beleid. Het is verboden om op het evenement soft/harddrugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het festivalterrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen. 

Niet meenemen
Softdrugs, harddrugs, lachgas(patronen), etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels. Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte. 

Entree en betalingen
Drank en eten kan worden betaald bij de betreffende foodtrucks en bars. Bij de entree betaal je de prijs voor entree en een plastic duurzame beker. Deze beker hou je gedurende het evenement bij je.  Bij verlies van de beker kan je bij de entree een nieuwe kopen. 

Na afloop van het evenement kan je je beker doneren voor € 1 aan het goede doel, anders neem je daarna de beker mee naar huis. 

Foto’s, video en geluidsopnamen:
Op muziek en optredens tijdens het Bites&Beats is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Daarom is het niet toegestaan om beeld- en geluidsopnames te maken voor commerciële doeleinden. Het meenemen van professionele apparatuur voor dat doel is zonder toestemming van de organisatie dan ook niet toegestaan. Door de organisatie worden alle camera’s met verwisselbare lenzen gezien als professioneel. Foto’s maken met je mobiel of digitale camera is toegestaan, mits niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Daarnaast geeft eenieder die de evenementen bezoekt en het evenemententerrein betreedt automatisch toestemming voor registratie en het maken van video- en foto-opnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele en marketing doeleinden. Kom je in die opnamen voor, dan kun je geen aanspraak maken op enige vergoeding. 

Cameratoezicht:
Voor de veiligheid van onze bezoekers en de organisatie zal er (waar nodig) cameratoezicht plaatsvinden. 

Toegangscontrole:
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang kan worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. 

Er wordt gedurende het Bites&Beats geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.  De medewerkers vragen bij twijfel om legitimatie. 

Geluid:
Op het festival kan meer dan 103 dB(A) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. 

EHBO:
Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie. 

Overig:
De organisatie van het Bites&Beats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van of aan uw goederen. Het verblijf op het evenement geschiedt derhalve op geheel eigen risico. Tevens aanvaardt de organisatie van het Bites&Beats geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade of letsel aan uzelf of uw medebezoekers. Wanneer men besluit om zich niet aan de regels te houden, zijn wij genoodzaakt om u van het evenemententerrein te verwijderen of zaken in beslag te nemen. Ook tijdens het Bites&Beats is de Nederlandse wetgeving van toepassing. 

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd, dient het evenemententerrein direct te worden verlaten. 

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.